مرتضی اشرفی

25

مرتضی اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است.

 

وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازد.

آغاز کار هنری

مرتضی اشرفی بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری می کند البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است.

حاشیه ها

بیشترین دانلود آهنگ مرتضی اشرفی
آهنگ اشک مرتضی اشرفی و مهدی معظم و مجید مکس توانست جز یکی از بیشترین دانلود های آهنگ را در سایت موسیقی رادیو جوان توانست داشته باشد و خیلی زود جوانان و طرفداران خود را پیدا کند.

سبک آهنگ مرتضی اشرفی
سبک کاری مرتضی اشرفی پاپ است و بیشتر آهنگ های با سبک ریتم جدید و غمگین و همچنین عاشقانه است.

سن مرتضی اشرفی
هنوز اطلاعات دقیق و خبری از سن واقعی مرتضی اشرفی توسط خودش در هیچ رسانه ای منتشر نشده است.

ازدواج مرتضی اشرفی
همچنین خبر نامزدی و ازدواج وسط خودش در هیچ رسانه ای منتشر نشده است

آهنگهای مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفیساحل

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی ساحل

مرتضی اشرفیبهار

مرتضی اشرفی بهار

مرتضی اشرفیتا کی

مرتضی اشرفی تا کی

مرتضی اشرفیدله دیگه

مرتضی اشرفی دله دیگه

مرتضی اشرفیدل تو پر زده

اشرفی دل تو پر زده

مرتضی اشرفیدلبر جان

مرتضی اشرفی دلبر جان

مرتضی اشرفیپرستار

آهنگ مرتضی اشرفی پرستار

مرتضی اشرفیسن سیز

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی سن سیز

مرتضی اشرفیطاعون

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی طاعون

مرتضی اشرفیتظاهر

مرتضی اشرفی تظاهر

مرتضی اشرفیچشمای خمارت

مرتضی اشرفی چشمای خمارت

مرتضی اشرفیتو که جونی

اشرفی تو که جونی

مرتضی اشرفیصاحب اختیار

اشرفی صاحب اختیار

مرتضی اشرفیبه خواست تو

اشرفی به خواست تو

مرتضی اشرفیدست بجنبون

اشرفی دست بجنبون

مرتضی اشرفیشش دونگ قلبم

اشرفی شش دونگ قلبم

مرتضی اشرفیبزنیم بیرون

اشرفی بزنیم بیرون

مرتضی اشرفیعینک آفتابی

اشرفی عینک آفتابی

مرتضی اشرفیبی احساس

اشرفی بی احساس

مرتضی اشرفیدستور بده

دستور بده

مرتضی اشرفیچی شده

چی شده

مرتضی اشرفیدختر

دختر

مرتضی اشرفیعالیم با تو

عالیم با تو

مرتضی اشرفیدلتنگی

دلتنگی

مرتضی اشرفیمیبخشمت

میبخشمت